اولین جشنواره هنری آوای مهر(ویژه افراد دارای معلولیت)

آیین سرآغاز جشنواره هنری آوای مهر(در خانه موزه )