برگزاری جلسه پرسنل خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد و انتخاب پرسنل برتر تابستان1401

در تاریخ 1401.08.06 طبق روال ماه های قبل جلسه ای تحت عنوان بررسی و بهبود عملکرد امور آموزشی  برگزار گردیدد که در آخر هدیه ای توسط مدیر آموزشی به سرکار خانم وحیده جهانگیری بپاس زحمات و حسن انجام کار به ایشان تعلق گرفت.