تار
سه‌تار
دوتار
کمانچه
عود
تنبور
سنتور
تمبک
دف
نی