برگزاری سومین جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد(بخش تک نوازی و آواز ویژه هنر جویان خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد)

برگزاری سومین جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد