آزمون های خوشنویسی مرداد ماه ۱۳۹۹

اسامی پذیرفته شدگان بخش دو نوازی / اجرای گروهی / پژوهش در مورد موسیقی ،جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد.

اسامی پذیرفته شدگان بخش تک نوازی جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد.