کلاس های فوق برنامه و رفع اشکال تئوری موسیقی و وزن خوانی کاربردی

ویژه هنرجویان تئوری موسیقی در خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد

روزهای (جمعه) با حضور آقای سعید مرادی(استادیار)