«گالری عکس جشن خانه موزه استاد معین و امیر جاهد»

سومین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی

دومین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی

جشن خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد