آیین رونمایی از کتاب(زندگی جنسی از نگاه روانشناختی)

آیین رونمایی از کتاب(زندگی جنسی از نگاه روانشناختی)
نوشته رومینا مصطفایی (روانشناس بالینی) و دکتر حسین قرائتی ستوده(متخصص روانشناسی)
این مراسم در روز سه شنبه 27تیرماه1402 در خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد با حضور جمعی از بزرگان برگزار گردید