پذیرفته شدگان این بخش تا پایان تیرماه به رقابت پرداخته و در مراسم اختتامیه از این افراد قدردانی خواهد شد.

 

اسامی پذیرفته شدگان