دوشنبه های خیمه شب بازی (ویژه کودکان)

خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد با همکاری خانه موزه خیمه شب بازی با حضور ستاره اسکندری و سیاوش ستاری برگزار میکند.

ویژه هنرجویان خانه موزه  – ساعت 18 الی 19

رایگان: با ارائه کارت عضویت

تماشای عمومی: خرید بلیت

تلفن رزرو :    5-33783004