فراخوان چهارمین جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد

بخش تک نوازی و آواز(ویژه هنرجویان خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد)

نوارندگان تمامی سازهای ایرانی، محلی، جهانی، آواز و سازهای کوبه ای (بدون در نظر گرفتن رده سنی)می توانند تا تاریخ مذکور در بخش تک نوازی ثبت نام نمایند.