نهم اردیبهشت یکصدو ششمین سال زادروز دکتر محمد معین گرامی باد.