نمایشگاه گروهی نقاشی هیاهوی رنگ

جشن خانه موزه دکترمعین و استاد امیرجاهد