فراخوان چهارمین جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد(بخش دو نوازی و …)

فراخوان چهارمین جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد(بخش تک نوازی و آواز)

برگزیدگان دو نوازی واجرای گروهی جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد

اسامی برگزیدگان بخش تک نوازی سومین جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد

اسامی شرکت کنندگان سومین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد

اسامی پذیرفته شدگان بخش دو نوازی / اجرای گروهی / پژوهش در مورد موسیقی ،جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد.

اسامی پذیرفته شدگان بخش تک نوازی جشنواره سراسری موسیقی امیر جاهد.

اصلاحیه برنامه امتحانات سراسری پایاندوره ۱۴۰۰