چهارمین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی (موزه هفت چنار)

چهارمین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد

سومین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد

دومین جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد