پنجمین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی (موزه هفت چنار)

چهارمین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی به همراه جشن ثبت ملی

سومین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی

دومین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی

اولین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی