نکوداشت یکصدو پنجمین زادروز دکتر محمد معین

چهارمین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی (موزه هفت چنار)

نکوداشت زادروز دکتر محمد معین و هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی( به همراه جشن ثبت ملی)

سومین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی

دومین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی

اولین نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی