اولین جلسه هم اندیشی خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد

اولین جلسه هم اندیشی اساتید خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد با حضور استاد حمیدرضا عاطفی (معاون خانه موسیقی ایران)، مهدی سبحانی (مدیر خانه موزه)، مهدی مساح بیدگلی (مدیر آموزش)

و اساتید خانه موزه، امروز دوشنبه ۱۹خرداد برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی سیستم آموزشی مجموعه؛ برگزاری جشنواره های تخصصی، عملکرد اساتید، بررسی آیین نامه های داخلی و… مورد ارزیابی قرار گرفت.
و در پایان نیز از مدرسین برتر فصل بهار ۱۳۹۹ خانه موزه تقدیر به عمل آمد.
استاد دکتر نصرت اله محبی و استاد زهرا سادات غریبیان به عنوان اساتید برتر حوزه ادبیات شناخته شده و از زحمات چندین ساله این اساتید با اهدای لوح تقدیر و هدیه تقدیر به عمل آمد.
و همچنین از مجید نادری (کارمند خانه موزه) نیز بخاطر خدمات ارزنده ایشان در خانه موزه تقدیر شد.

ر