آیین رونمایی از کتاب(زندگی جنسی از نگاه روانشناختی)

نمایشگاه گروهی مجموعه آثار تذهیب (شعاع نور)

خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد در مقاطع کاردانی و کارشناسی موسیقی دانشجو می پذیرد