کسب رتبه برتر از سوی کمیته ملی موزه های ایران(ایکوم)